Ilość odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Szukaj

Start Akty prawne Regulamin Koła
Regulamin Koła Drukuj

Regulamin Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego, działającego

w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nowym Sączu


§1

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr l990.65.385), ,,Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego" jest uczelnianą organizacją studencką i zostało wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich.

 

2. Używany w Regulaminie skrót KNRR odnosi się do Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego działającego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.

 

3. W kolejnej części Regulaminu pojawiać się, będzie skrót IE, oznaczający Instytut Ekonomiczny.

 

4. W dalszej części niniejszego opracowania będzie używany skrót PWSZ, oznaczający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, której Rektorat mieści się przy ulicy Staszica 1, w Nowym Sączu.

 

 

§2

 

KNRR nie ma osobowości prawnej i jeśli swoimi działaniami występuje poza obrębem uczelni, to Ją reprezentuje.

3

 

Znak graficzny (logo) KNRR przedstawia załącznik nr 1.

§4

 

1. Celem Koła jest poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza poza program nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową w związku z tym uczestnicy koła są. zobowiązani podejmować wszelkie działania, zmierzające ku realizacji założonego celu.

 

2. Uczestnicy Koła są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w ,,życiu" KNRR.

 

3. Propozycje i wnioski uczestników KNRR mają być zgłaszane na zebraniach.

 

4. O większych projektach i działaniach Zarząd KNRR zobowiązany jest informować Opiekuna Naukowego Koła tj. dr Marka Reichela.

 

5. Spotkania KNRR powinny być organizowane co najmniej raz w miesiącu.

 

6. Informacja o każdym zebraniu powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej natrzy dni przed wyznaczonym terminem spotkania.

§5

W rozdziale środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie (art. 156.3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym) na zasadach określonych w statucie Samorządu Uczelni, będzie uczestniczyć Przewodniczący Koła a w razie jego nieobecności, jeden z jego Zastępców.

§6

Uczestnicy KNRR są zobowiązani do poszanowania mienia jakim dysponuje Koło.

§7

 

1. Zarząd KNRR tworzą studenci PWSZ, wybrani spośród Członków Koła, (załącznik nr 2).

 

2. Listę członków KNRR (załącznik nr 3) ma prawo posiadać każdy należący do Koła.

 

3. Lista członków Koła powinna być aktualizowana co najmniej raz w roku akademickim lub częściej, jeżeli sytuacja tego wymaga.

 

4. Ze względu na ochronę danych osobowych, rozpowszechnianie informacji zawartych w wyżej wymienionej liście jest zabronione.

§8

 

Zmian w niniejszym regulaminie można dokonywać wyłącznie poprzez glosowanie uczestników Koła, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy należących do Koła studentów.

§9

 

1. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, naruszający go zostanie poddany sankcjom przewidzianym w Statucie Koła.

 

2. Decyduje w tej sprawie większość głosów Zarządu Koła, w obecności co najmniej połowy spośród zasiadających w Zarządzie.

 

3. Sankcję ostateczną jest wydalenie z Koła oraz pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej, w przypadku poniesienia przez KNRR strat materialnych.

§10

Regulamin wchodzi w życie w dniu przedstawienia i zaakceptowania go przez Rektora.