Ilość odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Szukaj

Start Akty prawne Statut Koła
Statut Koła Drukuj

Statut Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego

działającego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Nowym Sączu

Koto Naukowe Rozwoju Regionalnego, zwane w dalszej treści „ Kołem", zostało

utworzone 26 października 2001 roku w porozumieniu z Instytutem Ekonomicznym

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

1. Postanowienia ogólne.

2. Misja, cele i zadania Kola.

3. Członkostwo w Kole. Prawa i obowiązki Członków Koła.

4. Władze Koła.

5. Opiekun Koła.

6. Finansowanie działalności.

7. Rozwiązanie Koła.

8. Postanowienia końcowe.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego.

 

2. Koło utworzone zostało z inicjatywy studentów dnia 26 października 2001 roku w porozumieniu z Władzami Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

3. Koło jest nie posiadającym osobowości prawnej zrzeszeniem studentów PWSZ (wszystkich trybów i instytutów) działającym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońska 61, gdzie też znajduje się jego siedziba.

 

4. Koło działa na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 385).

Koło ma prawo używania znaków (w szczególności loga ) i pieczęci wg zatwierdzonych przez siebie wzorów.

 

5. Wykaz ważniejszych skrótów użytych w Statucie:

a. Członek - Członek Kola w rozumieniu § 3 pkt. 1,

b. Koło - Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego,

c. Przewodniczący- Przewodniczący Zarządu Koła w rozumieniu § 4 pkt.3,

d. Zarząd - Zarząd Kola,

e. Zgromadzenie - Zgromadzenie Członków Koła w rozumieniu § 4 pkt.9.

§ 2. Cele i zadania Koła

1. Cele i zadania statutowe Koła:

Celem Koła jest poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza pozaprogram nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową poprzez:

a. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących szeroko rozumianego rozwojuregionalnego.

b. Pozyskiwanie do współpracy osób, instytucji, podmiotów gospodarczych.

c. Podejmowanie działań rzeczowych wyrażających się min. w organizowaniu:

- warsztatów,

- konferencji

- sympozjów itp.

§ 3. Członkostwo w Kole. Prawa i obowiązki Członków Koła.

1 .Członkiem Koła może być każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (bez względu na tryb studiowania), który deklaruje poparcie dla programu Koła i zasad zawartych w Statucie oraz zostanie przyjęty przez Zarząd. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania Członków określają odrębne przepisy.

 

2. Członkostwo ustaje:

a. z chwilą ukończenia studiów na PWSZ,

b. na mocy decyzji Zarządu,

c. z chwilą rezygnacji członka,

d. z chwilą, rozwiązania Koła,

 

3. Członkowie Koła mają prawo do:

a. Czynnego uczestniczenia w spotkaniach Koła i jego działalności,

b. udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Koło,

c. aktywnego działania w celu realizacji zadań Koła,

d. korzystania z innych możliwości, jakie stawia swoim członkom Koło,

e. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,

f. zgłaszać propozycje i wnioski,

g. korzystać z mienia którym dysponuje Koło,

h. otrzymać rekomendację z działalności w Kole.

 

4. Członkowie Koła mają obowiązek:

a. przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Koła,

b. dbania o dobry wizerunek Koła,

c. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,

d. stosowania się do uchwał Zarządu Koła,

e. poszanowania mienia jakim dysponuje Koło.

§ 4. Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:

a. Zarząd Koła.

b. Zgromadzenie Członków Koła

 

2. Zarząd Koła składa się z pięciu Członków, powoływanych na Zgromadzeniu Członków Kola.

 

3. Na czele zarządu stoi Przewodniczący Koła.

 

4. W skład zarządu wchodzą:

1.      Przewodniczący,

2.      dwóch Zastępców Przewodniczącego

3.      dwóch Sekretarzy

 

5. Decyzja powołująca Zarząd musi być podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy członków.

 

6. Kadencja Zarządu trwa przez rok.

 

7. Jeśli Członek Zarządu nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, obowiązki jego przejmują kolejno zastępcy. Obowiązki i kompetencje Zarządu to w szczególności:

a. reprezentowania Koła i działania w jego imieniu,

b. kierowanie bieżącą, działalnością Koła i organizowanie jego prac,

c. organizowanie zebrań,

d. przyjmowanie i odwoływanie Członków Koła,

e. zarządzanie majątkiem Koła,

f. sporządzanie okresowych ( rocznych) sprawozdań z działalności Koła,

g. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Koła,

h. Przewodniczący kieruje pracami zarządu a w razie jego nieobecności zastępuje go pierwszy lub drugi Zastępca,

i. udokumentowaniem wszelkich prac Zarządu zajmują. się Sekretarze.

 

8. Mandat Członka Zarządu wygasa:

a. w razie rezygnacji Członka Zarządu,

b. z chwilą upłynięcia kadencji,

c. w przypadku utraty członkostwa Koła,

d. w razie odwołania Członka Zarządu.

 

9. Zgromadzenie jest zebraniem wszystkich członków.

 

10. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na pół roku.

 

11. Zgromadzenie może być zwoływane częściej, na wniosek Przewodniczącego, dwóch Członków Zarządu lub czterech Członków Koła.

 

12. Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności jeden z członków zarządu.

 

13. Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością, głosów, chyba, ze przepisy mówią inaczej.

 

14. Zgromadzenie może podjąć decyzję o innym sposobie glosowania.

 

15. Szczególnym uprawnieniem Zgromadzenia jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła. W takim przypadku decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.

§ 5. Opiekun Kola

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

2. Opiekun koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający. Reprezentuje Kolo wobec Kadry Naukowej oraz Władz i Administracji Uczelni.

 

3. Opiekun Koła ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Kola, Zgromadzeniach.

 

4. Opiekunem KNRR jest dr Marek Reichel.

§ 6. Finansowanie działalności

1. Koło finansuje swoją działalność z: dotacji, subwencji, darowizn od osób fizycznych lub prawnych

§ 7. Rozwiązanie Koła

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

a. braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania,

b. odpowiedniej decyzji Rektora Uczelni,

c. odpowiedniej uchwały Zgromadzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Zgromadzenie decyzjami podejmowanymi większością 2/3 głosów Członków.

 

2. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni.